Regulamin

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Podstawa prawna niniejszego Regulaminu
Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.terrath.com oraz gry internetowej dostępnej za pośrednictwem tego serwisu.

§ 2. Informacja o usługodawcy
1. Usługodawcą, świadczącym usługi, o których mowa w niniejszym regulaminie, jest firma Devbricks - Łukasz Kowalski, z siedzibą Konstytucji 3 Maja 2/4, 18-400 Łomża, NIP: 7181893636, REGON: 241114139.
2. Adres poczty elektronicznej usługodawcy to: admin@terrath.com

§ 3. Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.terrath.com;
2. Gra – gra internetowa Terrath, dostępna za pośrednictwem Serwisu;
3. Regulamin – niniejszy regulamin;
4. Administrator – usługodawca świadczący w ramach Serwisu i Gry usługi, o których mowa w Regulaminie;
5. Użytkownik – usługobiorca korzystający z Serwisu lub Gry;
6. Konto Użytkownika – zestaw funkcjonalności Serwisu i Gry dostępny po zalogowaniu dla Użytkowników, którzy dokonali rejestracji za pośrednictwem Serwisu oraz dane wprowadzone przez Użytkownika i zebrane przez Serwis w trakcie rejestracji Użytkownika oraz korzystania przez niego z Serwisu i Gry;
7. Nazwa Użytkownika – oznaczenie zarejestrowanego w Serwisie Użytkownika, powiązane z Kontem Użytkownika, stanowiące unikalny identyfikator Użytkownika w ramach Serwisu i Gry;
8. Poradnik – opis wirtualnej rzeczywistości Gry oraz zbiór reguł dotyczących zachowania Użytkowników w ramach Gry.

§ 4. Sposób udostępniania Regulaminu
1. Administrator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin za pośrednictwem Serwisu.
2. Na żądanie Użytkownika Administrator udostępnia temu Użytkownikowi Regulamin w formie dokumentu PDF tak, aby Użytkownik mógł pozyskać, odtworzyć i utrwalić Regulamin za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

§ 5. Rodzaj i zakres świadczonych usług
Administrator w ramach Serwisu i Gry świadczy usługi polegające na udostępnianiu Użytkownikom gry internetowej typu CCG (collectible card game, kolekcjonerska gra karciana), której zasady opisane są w odpowiednich działach Serwisu. Administrator w ramach Serwisu świadczy także usługi pomocnicze (w tym informacyjne) w stosunku do Gry, a w ramach Gry także usługi płatne, o których mowa w Regulaminie.

II. Warunki świadczenia usług

§ 1. Podmioty mogące być Użytkownikami
Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, zapoznanego z Regulaminem.

§ 2. Wymagania techniczne dostępu do usług
1. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie dowolnego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych.
2. Do korzystania z Gry wymagane jest posiadanie dowolnego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych obsługującą następujące technologie: CSS, JavaScript, HTML oraz zaakceptować pliki cookie.

§ 3. Wymagania formalne dostępu do usług, język
1. Warunkiem korzystania z Gry jest rejestracja w Serwisie w celu utworzenia Konta Użytkownika.
2. W celu dokonania rejestracji w Serwisie Użytkownik musi zaakceptować Regulamin oraz złożyć dodatkowe oświadczenia o treści oznaczonej w formularzu rejestracyjnym dostępnym w ramach Serwisu.
3. Rejestracja w Serwisie i korzystanie z Gry oznacza akceptację Regulaminu.
4. Wszelkie czynności związane ze świadczeniem i korzystaniem z usług, o których mowa w Regulaminie, powinny być dokonywane wyłącznie w języku polskim.

§ 4. Procedura dostępu do usług
1. W celu rejestracji w Serwisie Użytkownik podaje następujące dane:
1) adres poczty elektronicznej;
2) proponowaną Nazwę Użytkownika
3) hasło
2. Rejestracja w Serwisie jest możliwa pod warunkiem zaproponowania przez Użytkownika Nazwy Użytkownika nie zajętej wcześniej przez innego Użytkownika oraz spełniającej inne wymogi określone Regulaminem.
3. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z zawarciem umowy z Administratorem, na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Użytkownik, który nie pamięta podanego przy rejestracji hasła, może za pośrednictwem Serwisu zlecić wygenerowanie nowego hasła, które zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej powiązany w Kontem Użytkownika. Wygenerowane w ten sposób hasło zastępuje hasło używane wcześniej przez Użytkownika.

III. Zasady korzystania z usług

§ 1. Ograniczenia w korzystaniu z usług
1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu i Gry zgodnie z Regulaminem.
2. W ramach Serwisu i Gry zabronione jest:
1) podejmowanie działań mających na celu zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Serwisu lub Gry, w tym wprowadzanie do Serwisu lub Gry złośliwego oprogramowania, wykorzystywanie ewentualnych luk w oprogramowaniu Serwisu lub Gry, obciążanie serwera, na którym znajdują się Serwis i Gra, w stopniu przewyższającym zwykłe korzystanie z Serwisu i Gry;
2) wprowadzanie do Serwisu lub Gry złośliwego oprogramowania, mogącego zakłócić prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania lub urządzeń innych Użytkowników, a także wprowadzanie odnośników do tego rodzaju oprogramowania;
3) korzystanie z botów, tzn. programów komputerowych lub usług służących do wykonywania jakichkolwiek czynności w Grze automatycznie lub półautomatycznie;
4) używanie wulgaryzmów i innych obraźliwych słów i wyrażeń w Nazwie Użytkownika oraz pozostałych danych wprowadzanych do Serwisu lub Gry;
5) złośliwe zakłócanie korzystania z Gry innym Użytkownikom;
6) wprowadzanie do Serwisu lub Gry materiałów, których rozpowszechniania zabrania prawo, a także wszelkich materiałów: pornograficznych, pochwalających lub nawołujących do przemocy, nienawiści rasowej lub narodowościowej, pochwalających używanie narkotyków, zachęcających do hazardu;
7) sprzedawanie konta.

§ 2. Prawa autorskie
1. Wprowadzając do Serwisu lub Gry utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Użytkownik oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia (autorskie prawa majątkowe lub zgodę uprawnionego), pozwalające na korzystanie z tych utworów. Postanowienie niniejsze nie dotyczy utworów, co do których autorskie prawa majątkowe wygasły.
2. Wprowadzając do Serwisu lub Gry utwory, których dotyczy ustęp powyższy, Użytkownik udziela Administratorowi licencji niewyłącznej, obwiązującej do chwili usunięcia tych utworów przez Użytkownika lub do chwili rozwiązania umowy, na korzystanie z tych utworów w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu i Gry, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) zwielokrotnianie i utrwalanie każdą techniką cyfrową;
2) rozpowszechnianie za pośrednictwem Internetu.

§ 3. Udostępnianie zasad gry
Administrator udostępnia w ramach Serwisu Poradnik do gry wraz z jej zasadami.

IV. Usługi płatne

§ 1. Dostępność usług płatnych
1. Użytkownik może skorzystać z usług płatnych, ułatwiających dokonywanie poszczególnych działań w ramach Gry.
2. Katalog usług płatnych Administrator udostępnia w Serwisie w zakładce Płatności.
3. Usługi płatne można zamówić u Administratora, wyłącznie za pośrednictwem Serwisu lub Gry.
4. Administrator nie oferuje usług płatnych poza Serwisem i Grą.
5. Administrator nie odpowiada za usługi płatne oferowane poza Serwisem i Grą, nawet jeżeli podmioty oferujące te usługi sugerują działanie w imieniu Administratora.
6. Zwrot środków wpłaconych na poczet zamówienia usług płatnych jest niemożliwy.

§ 2. Sposób płatności
1. Przy pomocy zakładki "Płatności" istnieje możliwość opłacenia usług płatnych dokonując płatności online korzystając z serwisu Przelewy24, a także dokonania płatności lub przez wysłanie wiadomości SMS korzystając z serwisu AtomSMS.
2. Warunki świadczenia usług przez Przelewy24 i AtomSMS znajdują się na stronach ich internetowych. Adres internetowy serwisu Przelewy24 - http://www.przelewy24.pl, zaś adres internetowy serwisu AtomSMS - http://www.atomsms.pl/.

V. Reklamacje

§ 1. Sposób składania reklamacji
1. Użytkownik może składać Administratorowi reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu lub Gry, usług płatnych oraz wykluczenia Użytkownika z Gry.
2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Administratora lub przy pomocy odpowiedniej zakładki Panelu Kontaktowego.
3. W treści reklamacji Użytkownik powinien podać:
1) Nazwę Użytkownika;
2) adres poczty elektronicznej Użytkownika;
3) szczegółowy opis zaistniałej nieprawidłowości;
4) datę i godzinę powzięcia informacji o nieprawidłowości.

§ 2. Rozpatrywanie reklamacji
1. Administrator rozpatruje reklamacje Użytkownika w ciągu 14 dni od dnia przesłania reklamacji.
2. Administrator informuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub panelu kontaktowego o sposobie załatwienia reklamacji.

§ 3. Reklamacje związane z płatnościami
1. Reklamacje związane z płatnościami Użytkownik powinien kierować na adres elektroniczny Administratora lub do zakładki Płatności Panelu Kontaktowego.
2. Przy pomocy systemu płatności zostaje zakupione złoto, które wydawane jest na usługi w Grze. Wszelka zmiana usług, ich cen, zakresu, efektu nie jest podstawą do reklamacji.
3. Administracja ze swojej strony dołoży wszelkich starań, by Użytkownik korzystający z systemu płatności przy ewentualnych poważnych zmianach czy błędach, uzyskał zadośćuczynienie.
4. W przypadku wpisania nieprawidłowego numeru i kodu w SMS reklamacja może być niemożliwa do zrealizowania.

VI. Odpowiedzialność Administratora i Użytkownika

§ 6. Odpowiedzialność Administratora
Administrator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 7. Czasowe zablokowanie Konta Użytkownika
1. W przypadku naruszenia Regulaminu lub prawa powszechnie obowiązującego przez Użytkownika, Administrator może czasowo zablokować Konto Użytkownika.
2. Czasowe zablokowanie Konta Użytkownika skutkuje brakiem możliwości logowania przez Użytkownika w czasie obowiązywania blokady, co uniemożliwia dokonywanie przez Użytkownika jakichkolwiek czynności w Grze.
3. Administrator informuje Użytkownika o czasowym zablokowaniu Konta Użytkownika podając przyczynę zablokowania po próbie zalogowania w Serwisie lub Grze.
4. Informacja o czasowym zablokowaniu Konta Użytkownika wraz z informacją o przyczynie tego zablokowania może być widoczna w Grze dla innych Użytkowników.

§ 8. Wykluczenie Użytkownika
1. Konto użytkownika zostanie usunięte po roku nieaktywności.
2. Konto użytkownika, który dokonał zakupów przy pomocy panelu płatności zostanie usunięte po dwóch latach nieaktywności.
3. Usunięcie konta z powodu nieaktywności nie jest podstawą do żądań jakichkolwiek zwrotów.

VII. Ochrona danych Użytkownika, prywatność

§ 1. Zakres zbieranych danych
Administrator zbiera i przetwarza następujące dane dotyczące Użytkownika:
1) Nazwę Użytkownika;
2) adres poczty elektronicznej Użytkownika;
3) adres IP, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem lub Grą;
4) pozostałe dane wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu lub Gry.

§ 2. Zgoda na przetwarzanie danych
1. Wprowadzając, dobrowolnie, swoje dane w ramach Serwisu i Gry, Użytkownik zgadza się na ich przetwarzanie do celów związanych z realizacją umowy oraz w celu zapewnienia zgodnego z Zasadami Gry funkcjonowania Gry.
2. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie, na powiązany z jego Kontem Użytkownika adres poczty elektronicznej, wiadomości dotyczących Serwisu i Gry oraz automatycznie generowanych przez Grę wiadomości o zdarzeniach zaistniałych w Grze, dotyczących Użytkownika.
3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych zebranych przez Administratora oraz do ich poprawiania.

§ 3. Udostępnienia danych Użytkownika
Administrator nie udostępnia adresu poczty elektronicznej Użytkownika oraz adresu IP, z którego użytkownik łączy się z Serwisem lub Grą, z zastrzeżeniem obowiązku udostępniania takich danych w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 4. Pliki cookies
1. Serwis i Gra wprowadzają, za pośrednictwem przeglądarki stron internetowych Użytkownika, do urządzenia Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem lub Grą, pliki cookies.
2. Pliki cookies są wprowadzane do urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia usługi, a w szczególności w celu zapisania ustawień Użytkownika oraz w celu podtrzymania zalogowania Użytkownika w Serwisie lub Grze.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 1. Zmiany Regulaminu
1. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie na stronie www.terrath.com.

§ 2. Trwałe zaprzestanie świadczenia usług
1. Administrator może trwale zaprzestać świadczenia usług, których dotyczy Regulamin w przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu działalności w zakresie prowadzenia Serwisu i udostępniania Gry. O trwałym zaprzestaniu świadczenia usług Administrator powiadomi Użytkowników za pośrednictwem Serwisu przynajmniej 30 dni wcześniej.
2. Trwałe zaprzestanie świadczenia usług przez Administratora nie stanowi podstawy do żądania zwrotu kwot wpłaconych przez Użytkownika na poczet usług płatnych, nawet tych, których Użytkownik nie wykorzystał.


Zmiany regulaminu: 2013-06-05 18:50 - IV. Usługi płatne/§ 2. Sposób płatności - dodano partnera płatności Przelewy24

Devbricks - Łukasz Kowalski all rights reserved, Regulamin
Twórcy gry: Silnik gry: Zły Patryk | Klient gry, www: Doceluf | Projekt i zarządzanie: Eigen | Grafiki: (karty, tła, avatary) - Marud, (karty, elementy www) - Zakała